NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Zmotoryzowanych (FZ) z siedzibą w Lubartowie przy ul. Wiśnowa 16

2. Pytania w sprawach Ochrony Danych

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez FZ można kierować na adres e-mail: biuro@federacjazmotoryzowanych.pl

3. Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

FZ przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez FZ w następujących celach:

 1. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego, w sportach popularnych oraz w zawadach pojazdów zabytkowych, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
 2. oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego;
 3. wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;
 4. prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;
 5. powołania do kadry narodowej;
 6. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 7. publikacji komunikatów potwierdzających przynależność klubową w sporcie motorowym;
 8. przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
 9. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego, komisarza ochrony środowiska, instruktora, trenera w danej dyscyplinie sportów motorowych, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
 10. publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie;
 11. publikacji zdjęcia sędziego oraz danych kontaktowych w przypadku pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z zawodnikami w sporcie samochodowym, gdy ma to zastosowanie;
 12. zgłaszania sędziego do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy ma to zastosowanie;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.:

 1. Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Federation Internationale de l’Automobile (FIA), Commission Internationale de Karting FIA (CIK FIA), Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), European Motorcycling Union (FIM Europe), Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (FICC), gdy ma to zastosowanie;
 2. Polski Związek Motorowy, gdy ma to zastosowanie;
 3. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe;
 4. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe;
 5. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy Państwem a FZ.

6. Okres przechowywania danych osobowych

FZ będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe – bezterminowo.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez FZ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania od FZ dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
 2. żądania od FZ usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; FZ poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu tego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie to nie może być zrealizowane;
 3. otrzymania od FZ podanych przez Panią/Pana danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
 4. cofnięcia zgody w przypadku, gdy FZ będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości dalszego procedowania Pani/Pana sprawy przez FZ.
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez FZ, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.